Когда пересчитываются монетарные статьи баланса.

Якщо юрособа — суб’єкт мікропідприємництва подає фінансову звітність та декларацію з податку на прибуток лише за підсумками року, чи потрібно їй проводити перерахунок курсових різниць за монетарною кредиторською заборгованістю на кінець кожного кварталу?

Як передбачено пп. 153.1.3 ПКУ, визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти в податковому обліку платників податку на прибуток здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (додатне значення курсових різниць) враховується у складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) — у складі витрат платника податку.

Отже, податковий облік курсових різниць слід провадити так само, як і бухгалтерський. А бухгалтерський облік, зокрема перерахунок курсових різниць, провадиться у порядку, встановленому П(С)БО 21. Норми П(С)БО 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). Отже, незалежно від того, що підприємство є суб’єктом мікропідприємництва, воно має дотримуватися норм П(С)БО 21.

Монетарні статті — це статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Згідно з п. 7 П(С)БО 21, на кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу1.

1 Нагадаємо, що курсові різниці за монетарними статтями визначаються також і на дату здійснення господарської операції (п. 8 П(С)БО 21).

Датою балансу є дата, на яку складено баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду (п. 3 П(С)БО 6).

Те, як часто і в якій формі суб’єкти мікропідприємництва повинні складати фінансову звітність, встановлено останнім абзацом п. 2 Порядку №419. У ньому сказано, що юридичні особи, які відповідно до ГКУ належать до суб’єктів мікропідприємництва, подають до відповідних органів річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва. Отже, зрозуміло, що підприємство, про яке йдеться у запитанні, повинне складати фінансову звітність:

а) за формою, встановленою в додатку 1 до П(С)БО 25;

б) один раз на рік, тобто тільки річну.

Таким чином, і перерахунок монетарних статей балансу за п. 7 П(С)БО 21 потрібно робити не щокварталу, а на дату балансу, тобто в останній календарний день звітного року.

Нормативна база

  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV.
  • Порядок №419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419.
  • П(С)БО 6 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. №137.
  • П(С)БО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. №193.
  • П(С)БО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. №39.

Бухгалтерские курсы в киеве. Курсы бухгалтерского учета киев. Обучение бухгалтеров. 

 

Добавить комментарий