Изменения в бухгалтерском учете 2013!

09.08.2013 р. вступил в силу Приказ  №627, которым внесены изменения в нормативно-правовые акты по вопросам бухгалтерского учета. Вцелом измененения коснулись  более  20 стандартов бухгалтерского учета и плана счетов.

Зміни, пов’язані з новою формою балансу і звіту про фінансові результати

НП(С)БО 1 були введені такі статті балансу, як «зареєстрований капітал» і «капітал в дооцінках», введено поняття сукупного доходу і визначено його складові, які відображаються в розділі II звіту про фінансові результати. Це дооцінка (уцінка) необоротних активів, дооцінка (уцінка) фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств, інший сукупний дохід. У зв’язку з цим у Плані рахунків зроблено такі зміни: назва рахунка 40 тепер звучить «Зареєстрований (пайовий) капітал», рахунка 41 — «Капітал у дооцінках». Раніше ці рахунки називалися «Статутний капітал» і «Пайовий капітал» відповідно. Тепер статутний капітал називається зареєстрованим, і разом з ним на рахунку 40 враховується також і пайовий капітал. Рахунок 41 тепер призначений для обліку дооцінок, які збільшили власний капітал підприємства, і тому застосовується у всіх видах діяльності. У зв’язку з цими змінами слід зробити відповідні коригування в бухобліку на дату 09.08.2013 р. Припустімо, в колективному сільськогосподарському підприємстві на рахунку 41 обліковувався пайовий капітал. З 09.08.2013 р. його треба перенести на рахунок 40 проведенням Д-т 41 К-т 40.

У зв’язку зі змінами в четвертому класі Плану рахунків внесено також зміни до розділу Iнструкції №291 «Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань». Зміни стосуються складу субрахунків і правил ведення обліку на рахунках 40 і 41 з огляду на їх нове призначення.

Аналогічні зміни внесено й до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом МФУ від 19.04.2001 р. №186: у призначення рахунка 40 «Власний капітал» додано слова «у дооцінках», що означає включення капіталу в дооцінках до сальдо рахунка 40.

Введення поняття капіталу в дооцінках спричинило внесення змін до формулювань пунктів 22, 23 і 24 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом МФУ від 18.10.99 р. №242, які регулюють відображення в бухобліку дооцінок нематеріальних активів.

З набранням чинності НП(С)БО 1 з 19.03.2013 р. у новому звіті про фінансові результати не відображається дохід від реалізації товарів, робіт і послуг «брутто», тобто з урахуванням непрямих податків, як не відображаються і самі ці податки. Натомість відображається тільки сума чистого доходу. Крім того, більше немає окремих рядків для відображення доходів і витрат від надзвичайної діяльності, які були в попередній формі звіту про фінансові результати. Це пов’язано з тим, що згідно з п. 87 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» підприємство не повинне подавати будь-які статті доходів або витрат у вигляді надзвичайних статей у звіті про сукупні доходи або в окремому звіті про прибутки і збитки (якщо його подають) чи в примітках.

Тому було внесено зміни до П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом МФУ від 29.11.99 р. №290, а саме: змінено класифікацію доходів (пункт 7), а також визначено правила визнання доходів від безоплатно отриманих активів: якщо безоплатно отриманий актив забезпечує набуття економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли отримано відповідні економічні вигоди (пункт 21).

У Плані рахунків і в Iнструкції №291 скасовано рахунки 75 «Надзвичайні доходи» і 99 «Надзвичайні витрати». Рахунок 74 «Iнші доходи» тепер застосовується для обліку будь-яких доходів, що виникають у процесі діяльності підприємства, але не пов’язані з його операційною та фінансовою діяльністю. До цих доходів тепер належать і надзвичайні доходи, які раніше обліковувалися на рахунку 75. Аналогічні зміни у зв’язку зі скасуванням окремого обліку доходів і витрат від надзвичайних подій відбулися і в рахунках 79, 85 і 97, а опис рахунків 75 і 99 з Iнструкції №291 вилучено. Внесено невелику зміну до п. 29 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.12.99 р. №318: вилучено лише одне слово «звичайної», але зміст п. 29 став ширшим: тепер до складу інших витрат включаються і надзвичайні витрати, не пов’язані зі звичайною діяльністю. У зв’язку з цими змінами тим підприємствам, у яких є залишки на рахунках 75 і 99 станом на 09.08.2013 р., треба перенести їх на рахунки 74 і 97.

Заразом було змінено склад доходів від реалізації робіт і послуг на субрахунку 703. Тепер на цьому субрахунку пропонується обліковувати також і доходи від орендних платежів за оренду об’єктів інвестиційної нерухомості. У зв’язку з цим внесено зміни до пункту 17 П(С)БО 14 «Оренда», затвердженого наказом МФУ від 27.07.2000 р. №181. Зверніть увагу, що доходи від орендних платежів за оренду інших активів слід відображати у складі інших операційних доходів (субрахунок 719), як, утім, це й було раніше.

Внесено зміни і до самого НП(С)БО 1. Установлено, що розділ IV форми 2 і форми 2-к (звіту про фінансові результати) тепер заповнюється у гривнях з копійками, в балансі (формі №1) змінено найменування статті «Зареєстрований капітал» на «Зареєстрований (пайовий) капітал» і додано кілька додаткових статей фінансової звітності.

Бухгалтерские курсы в киеве  Гильдия бухгалтеров  098-7313500

Зміни, пов’язані з урахуванням електронних грошей

У зв’язку розширенням використання в господарській діяльності СГД електронних грошей змінено розділ Iнструкції №291 «Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи». Зокрема, введено новий субрахунок 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». На ньому відображаються операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами і користувачами, згідно з нормативно-правовими актами НБУ і правилами використання електронних грошей, погодженими з НБУ.

Також в Iнструкції №291 визначено поняття «Електронні гроші», які обліковуються на субрахунку 335. Це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.

Зміни в обліку податку на прибуток

В Iнструкції №291 змінено опис рахунка 98 «Податок на прибуток»: тепер на ньому ведеться облік суми витрат з податку на прибуток, який складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов’язання і відстроченого податкового активу і визначається відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом МФУ від 28.12.2000 р. №353. На цьому рахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України з доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності. При цьому були скасовані субрахунки рахунка 98.

Зверніть увагу: Наказом №627 доповнено пункт 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом МФУ від 08.10.99 р. №237, абзацом, який встановлює визначення поняття дебіторської заборгованості щодо розрахунків з бюджетом: «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає заборгованість фінансових і податкових органів, а також авансові платежі, переплату за податками і зборами, іншими платежами до бюджету і відображається в балансі з виділенням заборгованості з податку на прибуток».

Це доповнення внесло ясність до обліку авансових платежів з податку на прибуток: з 09.08.2013 р. вони повинні обліковуватися як дебіторська заборгованість бюджету з податку на прибуток. I це логічно, оскільки на дату сплати авансових платежів податкові зобов’язання з податку на прибуток ще не нараховані (п. 5 П(С)БО 17), а отже, такі платежі є переплатою з податку на прибуток доти, доки не будуть нараховані податкові зобов’язання (подано податкову декларацію з податку на прибуток). Авансові платежі з податку на прибуток обліковуються на субрахунку 641 «Розрахунки за податками» рахунка 64 «Розрахунки за податками і платежами».

З П(С)БО 17 «Податок на прибуток» вилучено приклади розрахунку відстроченого податкового активу і відстроченого податкового зобов’язання, викладено в новій редакції пункт 18, яка привела у відповідність порядок відображення нарахованого податку на прибуток у чинному звіті за формою 2 (звіт про фінансові результати).

Слід звернути увагу також на зміни в П(С)БО «Податкові різниці», затвердженому наказом МФУ від 25.01.2011 р. №27. Тепер інформація, що підлягає розкриттю згідно з цим П(С)БО, наводиться у примітках до фінансової звітності за новою формою, затвердженою в додатку до нього. Це означає, що при складанні фінансової звітності за підсумками 2013 р. СГ треба буде відображати податкові різниці, облік яких повинен був вестися протягом звітного року, в примітках до фінансової звітності за новою затвердженою формою.

Зміни для малих підприємств

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом МФУ від 25.02.2000 р. №39, тепер не застосовується малими підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. У зв’язку з цим внесено зміни до самої форми фінансового звіту: вилучено відмітки «За положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» і «За міжнародними стандартами фінансової звітності».

Суб’єкти малого підприємництва, які складають фінзвітність за національними стандартами і застосовують П(С)БО 25, не розкривають інформацію про сукупний дохід згідно з НП(С)БО 1. Суб’єкти господарювання — юридичні особи, які сплачують єдиний податок і належать до 4 або 6 групи платників єдиного податку згідно з пунктом 291.4 ПКУ і застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, для цілей складання фінансової звітності повинні застосовувати правила національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Суб’єкти малого підприємництва, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 ПКУ (що мають пільги з податку на прибуток), і мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат, можуть за бажанням не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнавати відповідні витрати в періоді, в якому вони були фактично понесені. Аналогічний вибір надано також і щодо поточної дебіторської заборгованості — чи включати її до підсумку балансу за фактичною сумою чи з урахуванням резерву сумнівних боргів.

Iнші зміни

I наостанок зазначимо, що незначні зміни стосуються ще шести П(С)БО, а також бухгалтерського обліку окремих активів і операцій підприємств державного, комунального секторів економіки й організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності (пункти 1, 8, 16, 17, 18 і 20 Наказу №627).

Нормативна база

  • Наказ №627 — Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. №627 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».
  • НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73.
  • План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
  • Iнструкція №291 — Iнструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

За матеріалами журналу  «Дебет-Кредит»

Бухгалтерские курсы в киеве  Гильдия бухгалтеров  098-7313500

 

Добавить комментарий