Зразок Порядку оприбуткування готівки в касі підприємства

Початок 2018 року приніс нам нові правила ведення готівкових операцій. З початку січня 2018 року вступило в дію  Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148. Цім Положенням встановлено обов’язок кожного підприємства розробити та затвердити порядок оприбуткування  готівки в касу, а також встановити ліміт залишку готівки в касі, тощо. Пропонуємо вам приклад положення, яке враховує порядок оприбуткування готівки в касі, порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі, порядок здавання готівки до установи банку.

Скачати: Порядок оприбуткування готівки.

 

 

Затверджено наказом по підприємству

 №______ від «______»_____________ 2018 р.

Директор _____________________

Порядок оприбуткування готівки у національній валюті в касі підприємства,  розрахунку ліміту залишку готівки в касі та правил здавання готівки до установи банку.

1.Загальні положення

 1. Цей Порядок оприбуткування готівки у національній валюті в касі підприємства та розрахунку ліміту залишку готівки в касі підприємства (далі-Порядок), розроблено відповідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі – Положення №148). Цей порядок встановлює правила проведення касових операцій, оприбуткування готівки в національній валюті, встановлення ліміту залишку готівки в касі.
 2. Цей Порядок є обов’язковим до виконання усіма підрозділами підприємства, усіма співробітниками, на яких покладено обов’язок оформлення готівкових операцій.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, що викладені Порядком №148.

2. Організація готівкових розрахунків без застосування реєстраторів розрахункових операцій

 1. Для обліку операцій з готівкою підприємство застосовує касову книгу. Касова книга ведеться у електронному вигляді, за допомогою програмного забезпечення 1С Підприємство.
 2. Готівка, яка надійшла до каси підприємства, оприбутковується повністю у день її одержання з оформленням прибуткового касового ордеру за формою КО-1 (додаток 2 до Порядку №148).
 3. Касир щоденно передає на перевірку до бухгалтерії підприємства усі касові ордери, копії листів касової книги, інші касові документи.
 4. Відповідальною особою за перевірку правильності ведення касової книги є головний (старший) бухгалтер.
 5. Готівка, яка залишається у касі підприємства на кінець робочого дня, та перевищує дозволений затверджений ліміт залишку готівки в касі, здається до установи банку не пізніше наступного банківського дня.
 6. Здавання готівкової виручки до установи банку для зарахування на розрахунковий рахунок підприємства здійснюється за допомогою служби інкасаторів, на підставі оформленого договору з банком (або: здійснюється силами підприємства). Відповідальною особою за здавання готівкової виручки до установи банку є касир підприємства.
 7. Для забезпечення правильного, повного та своєчасного оприбуткування готівкової виручки, враховуючи незбігання режиму роботи бухгалтерії (з 10.00 до 18.00г.) та торгового відділу (магазину, тощо, з 08.00 до 23.00г.), встановити режим роботи касира з 09.00 до 13.00г. та з 19.00 до 23.00г.
 8. При роботі з готівкою касир керується Правилами визначення платіжних ознак та обігу банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України, затвердженими Постановою Правління НБУ 23.10.2013р. №422.

  3. Порядок оформлення касових операцій з оприбуткування готівки

 1. Касові операції з оприбуткування готівки до каси підприємства оформляються прибутковими касовими ордерами в паперовому вигляді. Прибуткові касові ордери підписуються головним бухгалтером, або керівником торгового відділу, або директором магазину. До прибуткового касового ордеру прийому готівкової виручки з кас на місцях торгівлі (магазинів, відділу продажів), до нього додають відповідний чек реєстратора розрахункових операцій з поміткою «службова видача».
 2. Про приймання готівки в касу підприємства видається квитанція до прибуткового касового ордера, завірена печаткою підприємства та підписана головним бухгалтером, або керівником відділу продажів, або директором магазину.
 3. Здавання готівки з місць продажів з застосуванням реєстраторів розрахункових операцій здійснюється у кінці робочого дня торгової точки, по мірі закриття кас реєстраторів розрахункових операцій, із виконанням операції «службова видача».
 4. Прибуткові касові ордери та квитанції до них заповнюються касиром з застосуванням програмного комплексу 1С та роздруковуються на папері. Видача прибуткових касових ордерів на руки особам, які вносять готівку, забороняється.
 5. Приймання готівки за прибутковими касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання. Виправлення у прибуткових касових ордерах заборонені. Усі реквізити прибуткового касового ордеру є обов’язковими до заповнення, окрім рядка «Додатки». У разі приймання готівки з установи банку, рядок «Прийнято від» може бути вільним.
 6. Касир веде журнал створених ним прибуткових касових ордерів за формою КО-3, затвердженою Порядком №148. Журнал ведеться за допомогою програмного комплексу 1С Підприємство та періодично роздруковується.
 7. Касир перевіряє реквізити прибуткового касового ордера перше ніж отримує  готівку до каси. Оприбуткування готівки за невірно складеними касовими ордерами забороняється, в такому разі касир виправляє помилки в документах, передруковує документи.
 8. Після одержання готівки, касир підписує прибутковий касовий ордер, видає квитанцію особі, яка вносить гроші, проставляє на прибутковому касовому ордері штамп  або надпис «сплачено» із зазначенням дати. Після цього запис про проведення операції оприбуткування заноситься касиром до касової книги.
 9. Листи касової книги, а також звітів касира, роздруковуються щоденно (або: щомісячно/один раз на рік). Роздруковані листи касової книги зберігаються касиром у папці у хронологічному порядку. Наприкінці календарного року усі листи касової книги зшиваються, нумеруються, завіряються печаткою підприємства.Звіти касира та прибуткові і видаткові касові ордери, інші документи, що додаються до касових ордерів, передаються на перевірку до бухгалтерії підприємства щоденно.

4. Порядок розрахунку залишку ліміту готівки в касі

 1. Ліміт залишку готівки в касі (далі- ліміт каси) встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси підприємства.
 2. Розрахунковим періодом для розрахунку є календарний місяць з останніх дванадцяти, що передують місяцю здійснення розрахунку ліміту каси.
 3. Для цілей розрахунку ліміту каси, враховують усі надходження готівки до каси без виключення.
 4. Розмір ліміту каси розраховується за формулою: Ліміт каси = усього надходження до каси за обраний період / кількість робочих днів підприємства за обраний період. Отримана сума округляється до цілих за правилами математики.
 5. Для розрахунку ліміту каси використовується розрахункова таблиця, що додається.
 6. Обчислена сума ліміту каси затверджується наказом керівника підприємства та доводиться до касира для ознайомлення під підпис.
 7. Ліміт каси переглядається за необхідністю, у разі збільшення готівкових надходжень до каси підприємства. Перегляд здійснюється за такими ж правилами, що й встановлення ліміту каси.
 8. У перші два місяці роботи з готівкою, у разі відсутності даних для розрахунку, встановлюється прогнозний ліміт каси, що затверджується наказом керівника. Через два місяці використання прогнозного ліміту каси, здійснюється розрахунок ліміту залишку готівки в касі за даними фактичних надходжень до каси підприємства та затверджується розрахунковий ліміт каси.

5.Порядок здавання готівки до установи банку для зарахування на поточний рахунок підприємства

 1. Встановити строк здавання готівки (готівкової виручки) до установи банку для зарахування на поточний рахунок підприємства – наступного дня за днем надходження такої готівки до каси підприємства.
 2. Готівкова виручка здається до установи банку через службу інкасації або, за необхідністю, здається касиром особисто.
 3. У разі використання для здавання готівки до установи банку служби інкасаторів, касир готує супровідну відомість до готівки, сумку з готівкою для інкасаторів. Підтвердженням передачі готівки інкасаторам є копія супровідної відомості, засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.
 4. Видача готівки оформлюється видатковими касовими ордерами за формою КО-2, затвердженою Постановою №148. Видаткові касові ордери створюються касиром за допомогою програмного комплексу 1С Підприємство та роздруковуються на паперовому носії в день видачі готівки з каси. Виправлення у видаткових касових ордерах не дозволяються.Видаткові касові ордери, що складаються на операції здавання готівки до установи банку, реквізити «отримав», «дата отримання», «підпис отримувача» не заповнюються.Після видачі готівки, касир підписує касовий ордер, проставляє на бланку видаткового касового ордера штамп або надпис «сплачено» із зазначенням дати. Видача готівки за видатковими касовими ордерами здійснюється виключно у день складання касового ордеру.
 5. Касир веде журнал видаткових касових ордерів (КО-3), в якому фіксує усі створені та проведені видаткові касові ордери.
 6. Касир щоденно заносить данні щодо видачі готівки до касової книги.
 7. Готівка не підлягає передачі до установи банку у разі, якщо сума готівки не перевищує затвердженого ліміту залишку готівки в касі.
 8. Контроль за тим, аби сума залишку готівкових коштів на кінець дня в касі підприємства не перевищувала встановлений ліміт, здійснює касир.

Додаток:

Розрахунок залишку готівки в касі підприємства

З Порядком ознайомлені:

_____________________________ _______________________

_____________________________ _______________________

_____________________________ _______________________

_____________________________ _______________________

 

 

Додаток 1 до Порядку оприбуткування

готівки у національній валюті в касі

підприємства,  розрахунку ліміту залишку

готівки в касі та правил здавання готівки

до установи банку, затверджений

«_____» _________________ 2018р.

Наказом №______

 

Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі

Найменування підприємства ____________________________________________________

Код ЄДРПОУ підприємства_______________________

Місцезнаходження каси________________________________________________________

Період розрахунку _____________________________________________________________

Кількість робочих днів для розрахунку ______________

ІN з/п


ІНайменування показників


ІФактично за період Ірозрахунку, гривень


І Сума, грн.


І1 Надходження до каси грошей за період розрахунку  І  І
І2 Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за період розрахунку)  І  І
ІВстановлювання ліміту залишку готівки в касі


 І
ІВстановлено ліміт залишку готівки в касі підприємства у Ірозмірі


 І  І
ІВстановлювання строків здавання  готівки до уповноваженої установи банку або Іпосередника


 І
ІСтроки здавання понадлімітної готівки до установи Ібанку або іншої уповноваженої установи


 І  І
 

Керівник підприємства

 

Головний (старший) бухгалтер

“___” ____________ 20_ року. “___” ____________ 20_ року.
М. П.

 

 

 

Добавить комментарий