Заполняем отчет о финансовых результатах 2013

Однією з найважливіших частин фінансової звітності, в якій, власне, і розраховується остаточно фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період, є Звіт про фінансові результати (або так звана форма №2, далі — Звіт). З 2013 р. Звіт отримав ще одну значущу назву — Звіт про сукупний дохід. Розгляньмо, як він складається, на прикладі.

Загальні правила

бухгалтерские курсы, курсы бухгалтерского учета в киеве, бухгалтерские курсы киев

Нагадаємо, що Звіт є частиною як квартальної, так і річної звітності тих підприємств, які повинні подавати фінансову звітність згідно з вимогами НП(С)БО 1. Тобто на цей Звіт поширюються загальні вимоги, встановлені НП(С)БО 1 та Порядком №419, у т. ч. і щодо термінів його подання до державних органів статистики та Міндоходів, які у цій статті ми не розглядаємо. Спинимося лише на особливостях саме цього Звіту.

Наявна форма Звіту затверджена як додаток 1 до НП(С)БО 1. Уперше підприємства складали її за наслідками I кварталу 2013 р.

Звіт складають наростаючим підсумком з початку звітного року. Його показники зазначають у тисячах гривень без десяткового знака, крім розділу IV Звіту, грошові показники якого наводять у гривнях з копійками.

Доходи і витрати визначають згідно з П(С)БО та відображають у Звіті у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження та сплати грошей.

Нагадаємо, що згідно з п. 7 П(С)БО 16, витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображають у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Дохід, згідно з п. 5 П(С)БО 15, визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Критерії визнання окремих видів доходів наведено у п. 6 — 20 П(С)БО 15.

Не визнаються доходами:

 • сума ПДВ, акцизного податку, інших податків та обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів;
 • сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо і взагалі — надходження, що належать іншим особам;
 • сума попередньої оплати (авансу) продукції (товарів, робіт, послуг);
 • сума завдатку під заставу або у погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
 • надходження від первинного розміщення цінних паперів;
 • сума балансової вартості валюти.

Доходи класифікуються у бухгалтерському обліку за такими групами:

— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

— інші операційні доходи;

— фінансові доходи;

— інші доходи.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у разі виконання всіх умов:

— покупцю передано ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на об’єкт продажу. Управління та контроль над ним продавець більше не здійснює;

— сума доходу від реалізації (виручка) може бути достовірно визначена;

— є впевненість, що внаслідок операції відбудеться збільшення економічних вигід продавця, а витрати, пов’язані з такою реалізацією, можуть бути достовірно визначені.

Дохід, пов’язаний із наданням послуг, визначається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання таких послуг на дату балансу, якщо оцінка ступеня такої завершеності (результат цієї операції) може бути достовірно проведена.

Усі наведені норми П(С)БО 15 використовуються для визначення певних показників Звіту.

Крім того, при заповненні Звіту слід користуватися Методрекомендаціями №433 та Методрекомендаціями №476.

Звіт складається з 4-х розділів, кожен з яких має свою мету і функції. Розглянемо їх окремо.

Розділ I «Фінансові результати»

У цьому розділі розраховується фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період — прибуток або збиток. Нюанси визначення цього показника страховими компаніями, торгівцями цінними паперами тощо наведені у Методрекомендаціях №433 (у статті не розглядаємо).

Спочатку визначаємо різницю між чистим доходом від реалізації товарів, робіт, послуг та їхньою собівартістю. Додатна різниця є валовим прибутком підприємства, а від’ємна — валовим збитком.

Чистий дохід у цьому випадку — це дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у т. ч. платежі від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) за мінусом наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.

Відтак визначаємо фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (прибуток або збиток):

— до валового прибутку додаємо або від валового збитку віднімаємо суми інших операційних доходів. До них належать: дохід від операційної оренди активів1; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо;

1 Навіть якщо цей вид діяльності є основним видом діяльності підприємства, доходи від оренди у будь-якому разі відображаються у складі інших операційних доходів.

— від валового прибутку віднімаємо або до валового збитку додаємо суми адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. До інших операційних витрат належать: собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг).

Далі розраховуємо фінансовий результат до оподаткування (прибуток чи збиток). До фінансового результату від операційної діяльності додаємо доходи від участі у капіталі, інші фінансові доходи та інші доходи. Дохід від участі в капіталі — це дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. Iнші фінансові доходи — це дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі у капіталі). Відповідно інші доходи — це дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Отриману суму зменшуємо на суму фінансових витрат, втрат від участі у капіталі, інших витрат підприємства, які розраховуються за напрямами, аналогічними до наведених вище щодо доходів, тільки, звісно, є збитками або витратами.

Потім у рядку 2300 наводимо суму податку на прибуток. Вона дорівнює сумі, визначеній за декларацією з податку на прибуток за звітний період (п. 3, 18 П(С)БО 17). Зверніть увагу: у цьому рядку має зазначатися лише та сума податку на прибуток, яка визначена щодо операцій, що наводяться у розділі I. Адже податок на прибуток, визначений за операціями, наведеними у розділі II, повинен бути наведений у рядку 2455 Звіту.

Якщо підприємство подає декларацію з податку на прибуток тільки за річний звітний період (згідно з п. 57.1 ПКУ), то протягом року йому немає що відображати у цьому рядку. Як пояснювало МФУ у листі від 24.01.2013 р. №31-08410-06-52297 (див. «ДК» №5/2013), платники податку на прибуток, які здають лише річну декларацію, нараховують цей податок наприкінці звітного року (саме ця сума зазначається у рядку 2300 Звіту).

Підприємства, які подають річну декларацію з податку на прибуток і сплачують авансові внески з цього податку, протягом року авансові внески мали відображати за кредитом рахунка 31 «Рахунки у банках» та дебетом аналітичного рахунка з обліку розрахунків з податку на прибуток рахунка 64 «Розрахунки за податками і платежами». Протягом року дебетове сальдо аналітичного рахунка з обліку розрахунків з податку на прибуток відображається у балансі підприємства у статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» (рядок 1135). Наприкінці року, після нарахування податку на прибуток, підприємство визначає сальдо за таким аналітичним рахунком. Якщо воно дебетове (є переплата з податку на прибуток), це сальдо також зазначається у рядку 1135 балансу. Кредитове сальдо на відповідному аналітичному рахунку підлягає перерахуванню до бюджету і зазначається у рядку 1620 балансу як «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом».

Далі визначаємо, власне, чистий фінансовий результат, тобто різницю між фінансовим результатом до оподаткування та сумою податку на прибуток. Додатна різниця є прибутком, а від’ємна — збитком підприємства. Звісно, якщо фінансовий результат був від’ємним, то сума податку на прибуток додається до нього, і отриманий показник є загальною сумою збитку підприємства за звітний період. Така ситуація нечасто, але може виникнути через податкові різниці, які розкриємо у примітках до фінансової звітності.

Значення чистого фінансового результату звітного періоду бере участь у формуванні показника графи 4 рядка 1420 балансу «Нерозподілений прибуток (збиток)». Нагадаємо, що це значення розраховується з урахуванням значення цього показника на початок звітного періоду, чистого прибутку/збитку за звітний період та використання чистого прибутку підприємством протягом звітного періоду.

Розділ II «Сукупний дохід»

У цьому розділі Звіту наводимо інформацію про інший сукупний дохід та розраховуємо сукупний дохід підприємства, отриманий у звітному періоді. Нагадаємо, що згідно з п. 3 НП(С)БО 1, сукупний дохід — це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками). Тобто це результат операцій, які безпосередньо впливають на зміну власного капіталу. Тож сукупний дохід не зазначається у рядку 1420 чи будь-якому іншому окремому рядку балансу, бо він уже врахований при визначенні залишків складових власного капіталу підприємства.

Спочатку розраховуємо інший сукупний дохід до оподаткування. Він є сумою показників:

— дооцінки (або уцінки) необоротних активів та фінансових інструментів, здійснених підприємством у звітному періоді згідно з п. 16 — 21 П(С)БО 7 та у порядку, встановленому П(С)БО 13;

— накопичених курсових різниць, які не потрапляють до витрат підприємства, а відображаються у складі додаткового капіталу підприємства згідно з п. 8 — 9 П(С)БО 21;

— частки іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій до яких ведеться за методом участі в капіталі;

— іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.

Далі визначаємо власне сукупний дохід. Він дорівнює різниці між іншим сукупним доходом до оподаткування (рядок 2450) та сумою податку на прибуток за таким сукупним доходом (рядок 2455), збільшеній на суму чистого прибутку, визначеного у розділі I Звіту (рядок 2350), або зменшеній на суму чистого збитку, зазначеного у рядку 2355 Звіту.

Розділ III «Елементи операційних витрат»

У цьому розділі Звіту наводимо відповідні елементи операційних витрат (на виробництво та збут, управління й інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за мінусом витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводимо.

Ці показники визначаємо за даними дебету рахунків 92, 93 і 94 бухгалтерського обліку. Зокрема, матеріальні витрати (рядок 2500) — це витрати на канцтовари, матеріали, які використовувалися для поточних ремонтів та утримання (наприклад, мийні засоби або ПММ) адміністративних та збутових основних засобів тощо. Вони відображалися проведеннями:

Д-т 92 — 94 К-т 20, 22, 26, 28

Витрати на оплату праці (рядок 2505) — це витрати на оплату праці адміністративних, збутових працівників тощо. Тут відображаються всі витрати, які входять до складу фонду оплати праці, і нараховуються як за фактично виконану роботу, так і в усіх випадках її збереження (під час відпустки і відряджень тощо). Вони відображалися проведеннями:

Д-т 92 — 94 К-т 66.

Аналогічно заповнюємо і решту рядків цього розділу — за даними про витрати звітного періоду за рахунками 92 — 94, які не увійшли до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій»

Цей розділ Звіту заповнюють тільки акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. Порядок заповнення рядків 2600 — 2650 Звіту прямо прописано у п. 3.39 — 3.44 Методрекомендацій №433.

А як на практиці?

Розглянемо на прикладі, як складається Звіт.

Приклад Підприємство — платник податку на прибуток на загальних підставах, платник ПДВ, складає Звіт за 2013 рік. Протягом звітного року підприємство:

— відвантажило товарів на 2400000 грн, у т. ч. ПДВ (собівартість таких товарів — 1500000 грн);

— отримало оплату за товари на 5400000 грн, у т. ч. ПДВ. Iз них 2000000 грн у рахунок товарів, відвантажених у 2013 році, а 3400000 грн — як передоплата за товари, що будуть відвантажені у 2014 році;

— нарахувало зарплату адміністративному персоналу на 120000 грн;

— нарахувало ЄСВ на зарплату такого персоналу на 45600 грн;

— здійснило поточний ремонт адміністративних ОЗ на суму 21600 грн, у т. ч. ПДВ;

— надало грошові позики своїм працівникам на 40000 грн;

— отримало безоплатно ОЗ (вартість згідно з первинними документами 100000 грн без ПДВ, оціночна вартість 150000 грн). У звітному 2013 році ці ОЗ ще не були введені в експлуатацію;

— отримало кредит від банку на суму 500000 грн та нарахувало процентів за ним на суму 5000 грн. Кредит було використано на передоплату за товари постачальникам. Ці товари не є кваліфікаційними активами.

Сума податку на прибуток за 2013 р., згідно з податковим законодавством, становить 59000 грн. Показників, які можна було б віднести до розрахунку прибутковості акцій (розділ IV Звіту), підприємство не мало. Відображення зазначених операцій у Звіті, показано у зразку. Показники у Звіті за минулий 2012 рік, наведені у зразку, є умовними.

Зразок

Заповнення Звіту за умовами прикладу

14122013_1

Зверніть увагу:

— передоплата за товари не включається до складу доходів підприємства (п. 6.3 П(С)БО 15);

— поточний ремонт адміністративних ОЗ належить до адміністративних витрат підприємства і не впливає на собівартість відвантажених товарів (п. 15 П(С)БО 7 та п. 18 П(С)БО 16);

— дохід від безоплатного отримання активів визначається виходячи з їхньої справедливої вартості. Згідно з п. 4 П(С)БО 7, справедлива вартість — це сума, за якою може бути здійснено обмін активу або оплату зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. У наведеному в прикладі 1 випадку це оціночна вартість безоплатно отриманого ОЗ. Але у випадку з ОЗ працює спеціальне правило, встановлене другим абзацом п. 21 П(С)БО 15 — якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди. Тобто на момент безоплатного отримання ОЗ дохід не визнається. Він визнається одночасно з нарахуванням амортизації за таким ОЗ у сумі такої амортизації, чого у 2013 році не було;

— суми одержаних кредитів не є доходами підприємства. Так само не є витратами підприємства суми наданих грошових позик. А ось проценти, нараховані за кредитом, належать до фінансових витрат підприємства (за винятком процентів за кредитами, одержаними на придбання кваліфікаційних активів — див. п. 27 П(С)БО 16).

За умовами прикладу 1 підприємство понесло адміністративні витрати, які складалися зі сум зарплати і ЄСВ та витрат на поточний ремонт. Загальна сума таких витрат, за винятком ПДВ, становить 120000 + 45600 + 18000 = 183600 грн. Ця сума наводиться у зразку 1 у рядку 2130 розділу I Звіту в тис. грн без копійок. Але цю саму суму слід розкласти на елементи операційних витрат у розділі III Звіту. Це також наведено у зразку 1 (суму витрат на ремонт розбито умовно на 10000 грн матеріальних витрат і 8000 грн вартості послуг сторонньої організації, яка здійснювала ремонт).

Нормативна база

 • Порядок №419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.
 • НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. №73.
 • П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 р. №92.
 • П(С)БО 13 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом МФУ від 30.11.2001 р. №559.
 • П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом МФУ від 29.11.99 р. №290.
 • П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом МФУ від 31.12.99 р. №318.
 • П(С)БО 17 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затверджене наказом МФУ від 28.12.2000 р. №353.
 • П(С)БО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом МФУ від 10.08.2000 р. №193.
 • Методрекомендації №433 — Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом МФУ від 28.03.2013 р. №433.
 • Методрекомендації №476 — Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджені наказом МФУ від 11.04.2013 р. №476.

 Автор: Полянская Юлия

Один комментарий

Добавить комментарий